Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost REALITNÍ KANCELÁŘ KOSTKA s. r. o., se sídlem Bartošovice 409, 742 54, Bartošovice, IČO:
04437101, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 62342 a
spolupracující společnost CLEMA TOP REAL s. r. o., se sídlem Bartošovice 409, 742 54, Bartošovice, IČO:
04093666, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 63626 (dále také
„My“), jako správce osobních údajů, Vás jako klienta a uživatele webových stránek www.rkkostka.cz informuje o
níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
Dále v textu se dozvíte zejména:
1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat,
2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány,
4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
5 .Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva
V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich
osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese office@rkkostka.cz.
Rozsah zpracování osobních údajů
Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, nebo pokud se stáváte naším klientem či obchodním
partnerem, můžete být požádáni o vyplnění (sdělení) určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji
mohou být zejména:
a) Vaše jméno a příjmení,
b) Obchodní firma,
c) adresa nebo sídlo společnosti,
d) datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
e) telefonní číslo nebo,
f) e-mailová adresa
Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje,
které nám výslovně sdělíte.
Účel zpracování
Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o
které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě či prodeje nemovitosti. Veškeré
osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené,
relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali
obchodní sdělení,, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a
které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a
poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou
naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí
odpovědi na Vámi vznesené dotazy.
Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv
odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí
na office@rkkostka.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.
Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely
předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
1.1.1. externí účetní,
1.1.2. spolupracujícím realitním makléřům,
1.1.3. externím advokátům,
1.1.4. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou
jeho obchodními partnery
Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu dvou let, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit
vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů,
jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty,
nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.
Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům,
b) právo na opravu,
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“),
d) právo na omezení zpracování údajů,
e) právo vznést námitku proti zpracování a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna
Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese office@rkkostka.cz. Stížnost
můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Právo na přístup, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či
nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je
budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme
osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému
rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první
poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu
administrativních nákladů.
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud
by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro
které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti
zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná
povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování
Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze
uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které
zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti
zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.6.2018.

Compare listings

Compare