Poučení spotřebitele

POUČENÍ SPOTŘEBITELE
ve smyslu ust. zák.č. 39/2020 Sb. (dále jen jako „RZ“) (dále jen jako „Poučení“)
realizované ze strany společností:
REALITNÍ KANCELÁŘ KOSTKA s. r. o., se sídlem Bartošovice 409, 742 54, Bartošovice, IČO: 04437101,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 62342 a spolupracující
společnost CLEMA TOP REAL s. r. o., se sídlem Bartošovice 409, 742 54, Bartošovice, IČO: 04093666,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 63626 (dále jen jako
„Zprostředkovatel“)
adresované všem potencionálním klientům Zprostředkovatele, kteří jsou v postavení spotřebitelů a kteří mají
zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy a třístranné Smlouvy o rezervaci (dále jen „Smlouva“) se
Zprostředkovatelem (dále jen jako „Zájemce“)
Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti
se Smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že:
 Smlouva spadá pod režim RZ;
 Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem má být zprostředkování prodeje nemovitých věcí / pronájmu
nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu /
převodu družstevního podílu atd. třetí osobě; nebo zablokování nemovitosti, o kterou má Zájemce zájem.
 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, s možností prodloužení (shodnou-li se na tom všechny strany).
 Návrh Smlouvy bude zaslán e-mailem, předán osobně nebo k vyzvednutí v kanceláři. • Cena služby
Zprostředkovatele (dále jen „Provize“) bude činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Smlouvě.
 V případě, že Zprostředkovatel je plátce DPH, Provize bude vždy zatížena daní z přidané hodnoty (DPH) ve
smyslu platné právní úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21 % ze základu daně (tj. ze sjednané Provize),
tedy Zájemce bude povinen uhradit Zprostředkovateli jak sjednanou Provizi, tak i DPH.
 Veškeré náklady Zprostředkovatele spojené s činností dle Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;
 Práva Zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními RZ.
Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Smlouvy, byla-li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro
podnikání Zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení RZ):
 Máte právo odstoupit od Smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Smlouvy.
 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat
(vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a emailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy,
není to však Vaší povinností.
 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od
Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 Odstoupí-li Zájemce od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Zprostředkovatel s plněním na
základě výslovné žádosti Zájemce začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí
Zprostředkovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Je-li
sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Zájemce Zprostředkovateli poměrnou část ceny odpovídající tržní
hodnotě poskytovaného plnění.
Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení RZ), že nebudete mít právo odstoupit
 od Zprostředkovatelské smlouvy (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb
začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, a přitom Zprostředkovatel zprostředkoval
(nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o předmětnou nemovitou
věc za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě.
 od Smlouvy o rezervaci (za shora uvedených podmínek), pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již
během lhůty pro odstoupení od Rezervační smlouvy, a během této lhůty již byl naplněn účel Smlouvy o rezervaci
a byla podepsána smlouva mezi majitelem nemovitosti a Zájemcem.
V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení (z pohledu Zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez
ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany Zprostředkovatele; čímž samozřejmě
není dotčena možnost posouzení věci soudem.
Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy:
—————————————————————————————————————————
Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy/Smlouvy o rezervaci
Adresát (zprostředkovatel): …
se sídlem: …
e-mail: …,
Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy/Smlouvy o rezervaci ze dne … vztahující se
k nemovitým věcem v k. ú. …
Vaše jméno a příjmení: …
Vaše adresa: …
Datum: …
Váš podpis: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
—————————————————————————————————————————
Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných
práv spotřebitelů ze strany Zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský
úřad Zprostředkovatele. V tomto směru Zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, v platném znění.
Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele.
Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Všechny návrhy ve
spotřebitelských sporech mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.
Zásady ochrany osobních údajů Zprostředkovatele jsou uveřejněny na stránkách www.rkkostka.cz.
V Novém Jičíně dne 3.3.2020

Compare listings

Compare